10-อาชีพยอดฮิต

10 อาชีพยอดฮิต
“เปิดโผ….10 อาชีพฮอตฮิต เรียนแล้วไม่ตกงาน !” ดูสิค่ะว่ามีอาชีพอะไรบ้าง 1. การบัญชี – 19.71% 2. แพทยศาสตร์ – 18.75% 3. บริหารธุรกิจ – 12.02% 4. คอมพิวเตอร์ – 10.10% 5. วิศวกรรมศาสตร์ – 10.10% 6. การตลาด – 8.65% 7. นิติศาสตร์ – 8.17% 8. พยาบาลศาสตร์ – 4.81% 9. การจัดการ – 4.33% 10. รัฐศาสตร์ – 3.36% จะจบสาขาไหน วิชาอะไร อาชีพอะไรไม่สำคัญ ขอแค่เราทำอาชีพนั้นให้ดีที่สุดก็พอ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษจากการควบคุมไปสู่การเขียนอิสระ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ชื่อเรื่อง                การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษจากการควบคุมไปสู่การเขียนอิสระ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้เขียน            นางเพ็ญศรี  ภูโสภา
                                                           
ปีการศึกษา          2554

       บทคัดย่อ

               การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษจากการควบคุมไปสู่การเขียนอิสระ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ  เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  และหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์   ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา  2554  จำนวน  24   คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษจากการควบคุมไปสู่การเขียนอิสระ  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ
แบบฝึกทักษะการเขียน  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แบบฝึกการเขียนสร้างขึ้นโดยนำวิธีการสอนเขียนแบบเขียนจากการควบคุมไปสู่การเขียนอิสระมาใช้เป็นแนวหลักในการสร้างแบบฝึกการเขียน 
จำนวน  10   แบบฝึก  ดังนี้  การพูดแนะนำตนเองและผู้อื่น  จำนวน  แบบฝึก  การถามตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน   จำนวน 2 แบบฝึก  การถามตอบเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย 
จำนวน  2  แบบฝึก  การเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทาง  ตำแหน่ง  สถานที่  จำนวน  2  แบบฝึก 
การถามตอบเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม  จำนวน  2  แบบฝึก  การบอกจำนวนคำนามเอกพจน์
และพหูพจน์  จำนวน 2 แบบฝึก  การถามตอบเกี่ยวกับอาชีพ  2  แบบฝึก  แต่ละแบบฝึกใช้เวลา
ในการสอน  ชั่วโมง   เวลาที่ใช้ในการทดลองสอน  20  วัน  โดยสอนวันละ  ชั่วโมง   
                  ทุกแบบฝึกที่สร้างขึ้นมีแผนการสอนประจำแบบฝึก  โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ  ดังนี้                1)  กำหนดการสอน  2)  ตารางวิเคราะห์เนื้อหาการเรียนรู้  3)  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  4)  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษจากการควบคุมไปสู่การเขียนอิสระ
และแบ่งออกเป็น  ขั้นตอน  ได้แก่  กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน  กิจกรรมอ่านบัตรคำ 
กิจกรรมการเขียน  5) สื่อการเรียน
                  ผลการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการเขียนที่สร้างขึ้น  ปรากฏว่า  คะแนนความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 
คือ  นักเรียนจำนวน  26  คน ก่อนเรียนทำแบบทดสอบได้คะแนนเฉลี่ย  6.58  จากคะแนนเต็ม 
40  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.97  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  65.83 
ส่วนแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย  16.13   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.65  คิดเป็น
ร้อยละ  80.63  แบบฝึกทักษะการเขียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  82.83/80.63 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เมื่อผ่านการฝึกด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแล้ว  จะมีความสามารถในการเขียนคำและประโยคเพิ่มขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น