10-อาชีพยอดฮิต

10 อาชีพยอดฮิต
“เปิดโผ….10 อาชีพฮอตฮิต เรียนแล้วไม่ตกงาน !” ดูสิค่ะว่ามีอาชีพอะไรบ้าง 1. การบัญชี – 19.71% 2. แพทยศาสตร์ – 18.75% 3. บริหารธุรกิจ – 12.02% 4. คอมพิวเตอร์ – 10.10% 5. วิศวกรรมศาสตร์ – 10.10% 6. การตลาด – 8.65% 7. นิติศาสตร์ – 8.17% 8. พยาบาลศาสตร์ – 4.81% 9. การจัดการ – 4.33% 10. รัฐศาสตร์ – 3.36% จะจบสาขาไหน วิชาอะไร อาชีพอะไรไม่สำคัญ ขอแค่เราทำอาชีพนั้นให้ดีที่สุดก็พอ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การใช้กลวิธีการเรียนแบบพี แอล เอ เอ็น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนย่อความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ชื่อเรื่อง               การใช้กลวิธีการเรียนแบบพี  แอล  เอ  เอ็น  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนย่อความ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้เขียน                               นายวัชรกร  ศิริคริสตธรรม
 
ปีการศึกษา          2554


บทคัดย่อ


                  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนย่อความของนักเรียน  ก่อนและหลังการใช้กลวิธี
การเรียนแบบพี  แอล  เอ  เอ็น  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  
โรงเรียนนามนพิทยาคม  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  40  คน  ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ได้แก่   แผนการสอน
ที่ใช้กลวิธีการเรียนแบบพี  แอล เอ  เอ็น  จำนวน  18  แผน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ  และแบบวัดความสามารถในการเขียนย่อความภาษาอังกฤษ  ทำการทดสอบก่อนและหลังการสอน  จากนนั้นนำผลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้
วิธีหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าเฉลี่ยร้อยละ
                  ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า
                        1.  นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยกลวิธีการเรียนแบบพี  แอล  เอ  เอ็น  มีคะแนน
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
                        2.  นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยกลวิธีการเรียนแบบพี  แอล  เอ  เอ็น  มีคะแนน
ความสามารถในการเขียนย่อความเพิ่มขึ้น  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น