10-อาชีพยอดฮิต

10 อาชีพยอดฮิต
“เปิดโผ….10 อาชีพฮอตฮิต เรียนแล้วไม่ตกงาน !” ดูสิค่ะว่ามีอาชีพอะไรบ้าง 1. การบัญชี – 19.71% 2. แพทยศาสตร์ – 18.75% 3. บริหารธุรกิจ – 12.02% 4. คอมพิวเตอร์ – 10.10% 5. วิศวกรรมศาสตร์ – 10.10% 6. การตลาด – 8.65% 7. นิติศาสตร์ – 8.17% 8. พยาบาลศาสตร์ – 4.81% 9. การจัดการ – 4.33% 10. รัฐศาสตร์ – 3.36% จะจบสาขาไหน วิชาอะไร อาชีพอะไรไม่สำคัญ ขอแค่เราทำอาชีพนั้นให้ดีที่สุดก็พอ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การสร้างชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ชื่อเรื่อง                การสร้างชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางสาวณัชชริดา  ศิริกุล

ปีการศึกษา          2554


บทคัดย่อ


                  การศึกษาครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  และหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ 
ได้โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
จำนวน  4  ห้อง  จำนวนนักเรียน  129  คน  เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/จำนวน  32  คน  
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน  จำนวน  6  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน  18  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  40  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า  t-test  (Dependent  Samples)
                  ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า  ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใช้กิจกรรม
การเล่านิทาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  82.83/88.40 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
                  โดยสรุป  การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทำให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงขึ้น
ตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น